GEBRUIKSVOORWAARDENARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de software Happy Hageland via mobiele applicaties. De app wordt beheerd door LEADERwerking Hageland+ vzw (hierna "Leaderwerking Hageland" genoemd), met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (België), Provincieplein 1, ond.nr. BE0899.456.056. Voor vragen over de app of de gebruiksvoorwaarden kan contact opgenomen worden via info@happyhageland.be


Door het installeren van de app gaat u automatisch akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze voorwaarden en/of de privacyverklaring niet aanvaardt, zal u de app ook niet kunnen gebruiken.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Happy Hageland: een portaal-app voor inwoners en bezoekers van het Hageland. Je kan er lokale info terugvinden van je thuisgemeente óf de Hagelandse gemeente waar je je op dat moment bevindt. Deze info is o.a. afkomstig van de gemeentesites, de website van Uit in Vlaanderen en andere websites van derden.Happy Hageland zal onder andere ter beschikking gesteld worden via een app die gedownload kan worden via de Apple App Store (iOS), via Google Play Store (Android) of via de Windows Store (Microsoft).


Registratie: elektronische vastlegging door de gebruiker van een bevestigd e-mailadres mits akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden, waardoor de gebruiker het recht verwerft Happy Hageland en zijn functionaliteiten te gebruiken.


Gebruiker: iedere persoon die gebruik maakt van een mobiel apparaat waarop deze app geïnstalleerd of die deze app op één of andere manier benut of die via de Happy Hageland app een account heeft aangemaakt en hiermee de gebruiksvoorwaarden van Happy Hageland aanvaard heeft.


Gebruiksvoorwaarden: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de app en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.


App: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de app en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.

ARTIKEL 3: GEBRUIK VAN HAPPY HAGELAND

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app Happy Hageland. Door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden via registratie en akkoordverklaring is de gebruiker op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring van Happy Hageland. Deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring zijn tevens te raadplegen op de website van Happy Hageland (www.happyhageland.be ). Leaderwerking Hageland kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen indien de software en zijn functionaliteiten wijzigen.


De Happy Hageland app wordt aan de particuliere gebruiker gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


Registratie: Om van de app gebruik te maken, dient de gebruiker zich te registreren door middel van zijn/haar e-mail adres (of Facebook of Google login), naam, postcode, geslacht en geboortejaar. Enkel de geregistreerde gebruiker kan zijn profiel gebruiken en verklaart hierbij dat alle informatie die hij/zij aan Leaderwerking Hageland en zijn partners via de app verstrekt, volledig waarheidsgetrouw en steeds bijgewerkt is. Het is verboden om onjuiste of misleidende informatie te gebruiken in deze app.


Functionaliteit: Voor het gebruik van de app is een internetverbinding vereist. Voor bepaalde functionaliteiten is een locatievoorziening (GPS) vereist. Om van de app gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.


Persoonlijk en eerlijk gebruik: Leaderwerking Hageland verleent aan de particuliere gebruiker een niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Happy Hageland. Het is de gebruiker niet toegestaan om Happy Hageland te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.


Geen onrechtmatig gebruik: De gebruiker mag Happy Hageland niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Happy Hageland. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om Happy Hageland te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.


Aanpassingen: Leaderwerking Hageland zal zich naar best vermogen inspannen om Happy Hageland ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. Happy Hageland heeft te allen tijde het recht om Happy Hageland en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Happy Hageland zal zich inspannen om eventuele fouten in de Happy Hageland software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.


Beëindigen registratie: Leaderwerking Hageland kan eveneens de licentie eenzijdig stopzetten, het gebruik van de licentie beperken of de toegang tot de app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen.

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de app, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende software, zijn beschermde eigendom van Leaderwerking Hageland, haar licentiegevers of derden. De teksten, afbeeldingen, merken, logo’s en andere items in de app mogen worden niet gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de app.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht dat door deze gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is slechts geoorloofd mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Leaderwerking Hageland.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

Happy Hageland is een app die met de grootste zorg is samengesteld. Happy Hageland kan echter niet garanderen dat de app altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken.

Leaderwerking Hageland streeft ernaar u zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zou de informatie op de app toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, wordt u gevraagd ons hierover in te lichten via onderstaande contactgegevens. Leaderwerking Hageland kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Leaderwerking Hageland houdt zich het recht voor de app tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. Leaderwerking Hageland is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de app. De gebruiker vrijwaart Happy Hageland voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de app, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen tegenover Leaderwerking Hageland, een andere gebruiker van de Happy Hageland app dan wel een derde.

ARTIKEL 6: BEËINDIGING GEBRUIK VAN DE APP EN/OF SOFTWARE DOOR GEBRUIKER

De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment beëindigen, door de software van zijn apparaten te verwijderen of te de-installeren.

0

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENBESLECHTING

Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de app of de privacyverklaring zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de plaats van onze maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 8: CONTACT

Indien u verdere vragen heeft m.b.t. het gebruik van de app, kan u ons contacteren via e-mail (info@happyhageland.be) of door een brief te richten aan Leaderwerking Hageland+, Provincieplein 1, 3010 Leuven.